Dokumentasjon og rådgjeving

Alt arbeid som skjer på verna eller freda fartøy må ta omsyn til fartøyet sin historie. Dokumentasjon er derfor viktig, og vil vere styrande i planlegging og gjennomføring av eit istandsetjingsprosjekt. Dette arbeidet er nært knytt til ein funksjon som vert kalla fellestenester for fartøyvernet. Det tyder at Riksantikvaren kjøper denne funksjonen av fartøyvernsenteret, og at arbeidet kjem heile fartøyvernet til gode.

Resultat frå dokumentasjonsarbeidet vert formidla gjennom rapportar, bøker, seminar og det årlege magasinet Fartøyvern.

Ei viktig oppgåve er å finne fram til informasjon om korleis fartøy har vore bygd, både generelt og på dei bestemte fartøya som er til istandsetting. Kjeldene til slik informasjon er eldre handverkarar, arkivmateriale, foto, teikningar m.m. Slik dokumentasjon vert nytta av handverkarane når det konkrete arbeidet på fartøyet tek til. Ei anna oppgåve er å utføre synfaringar på fartøy på oppdrag frå offentlege og private kundar. Dokumentasjon av demontering og istandsettingsprosessen gjev oss viktig kunnskap, og materialet vert formidla vidare mellom anna gjennom rapportar. Arbeidet med å byggje opp eit mangfaldig kjeldearkiv (foto, bøker, teikningar, intervju, gjenstandar m.m.) går kontinuerleg og er til stor nytte i fartøyvernarbeidet.

Flere bilder